הגדרת תפישת הביטחון והבטיחות בקבוצת בנק הפועלים

תחומי אחריות בפרויקט

הגדרת ייעוד מערך הביטחון והבטיחות בבנק הפועלים
הגדרת הצורך והרציונל בתפישת ביטחון ובטיחות אחודה לבנק הפועלים
תהליך מחשב ותכנון ליישום ההחלטה
לימוד וניתוח מתודולוגי של הגדרת תפישת ביטחון ובטיחות לגוף אזרחי עסקי
ניתוח המצב החוקי, הרגולציה המחייבת ומיפוי הרשויות הסטטוטוריות הרלוונטיות ומדיניותן
ביצוע סקר סיכונים
הגדרת איומי הייחוס
הגדרת תרחישי הייחוס
הגדרת המענה הביטחוני בטיחותי המבצעי העקרוני
הגדרת המענה הביטחוני בטיחותי המבצעי האופרטיבי התפעולי
מיפוי נהלים ווידוא מענה לצורך
מיפוי תהליכים מהותיים וקריטיים בבנק והגדרת תפקידי מערך הביטחון והבטיחות בהם
מיפוי גורמים רלוונטיים פנים וחוץ ארגוניים וממשקי עבודה
עיבוד וניתוח חומרים ומידע רלוונטי שנאסף
כתיבת טיוטת תפישת הביטחון והבטיחות לבנק
מתן הנחייה בציר מקביל לקבלת הצעות להגדרת תפישת ביטחון ובטיחות לבנק ממנהלים במערך הביטחון בדרג ביניים וקב"טים כפיפים לצורך בקרת איכות ביצוע, איפכא מסתברא והשוואה.
גיבוש סופי של תפישת ביטחון ובטיחות ואישורה על ידי הנהלת הבנק